© Όλες οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας είναι αυτοτελή έργα και προστατεύονται ως τέτοια. Για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, εκμετάλλευση, παραποίηση, αλλοίωση ή χρήση τμήματος φωτογραφίας απαιτείται άδεια από τον δημιουργό φωτογράφο η οποία να εκχωρεί ρητά το αντίστοιχο δικαίωμα. Η χρήση των φωτογραφιών της ιστοσελίδας χωρίς την παραπάνω άδεια είναι παράνομη και συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις που περιγράφονται από την κείμενη νομοθεσία (2121/1993 όπως ισχύει)